Spring til indhold

Vemmingbund Sommerhusejerforening Vedtægter 2022

Oversigt


1. Navn hjemsted

2. Formål

3. Medlemskreds

4. Generalforsamling

5. Bestyrelsen

6. Tegningsret

7. Regnskab/ Valg af bilagskontrollanter

8. Budget/ Medlemsbidrag

9. Kommunikation

10. Ikrafttræden

Vemmingbund Sommerhusejerforening

Vedtægter

1. Navn & hjemsted


Foreningens navn er: Vemmingbund Sommerhusejerforening

Kontingent til sommerhusejerforeningen betales i henhold til takstblad.

2. Formål Sommerhusejerforeningen


Sommerhusejerforeningen formål er, i samarbejde med Vemmingbund Landsbylaug, at varetage medlemmernes fælles interesse inden for miljøområdet i bred forstand samt i videst muligt omfang at varetage medlemmernes og områdets interesse overfor offentlige myndigheder og andre instanser. Foreningen er ikke partipolitisk. Medlemskabet af sommerhusejerforeningen er frivilligt.

3. Medlemskreds

Sommerhusejerforeningen

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i Vemmingbundområdet (grundejere eller ejere af ejendomme på lejet grund, kan optages som medlemmer)
Begæring om optagelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden eller kassereren, og skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af kalenderåret.
Stemmeret kan først udøves, når kontingentet er betalt. Ved ejerskifte kan den nye ejer først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet

4. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i juni/juli måned. Denne afholdes umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen til Vandforsyningsselskabet.

På denne generalforsamling skal minimum følgende punkter behandles:


a. Valg af dirigent

b. Valg af stemmetællere

c. Aflæggelse af beretning

d. Aflæggelse af regnskab

e. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag skal være tilgået formanden senest 8 dage inden generalforsamling.

f. Valg af bestyrelse, jfr. punkt 5

g. Valg af bilagskontrollant, jfr. punkt 6

h. Valg af bilagskontrollantsuppleant, jfr. punkt 7.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder grund dertil eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside: www.vemmingbund.net. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel med brev.

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Der kan kun afgives en stemme pr. betalt kontingent.

Valg til bestyrelsen foretages som skriftlig afstemning såfremt én eller flere ønsker det. Hver husstand med betalt kontingent kan stemme på 2 opstillede kandidater. Stemmerne optælles af stemmetællerne og resultatet meddeles generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når mindst 3/4 af de mødte stemmer derfor. Beslutning om selskabets opløsning kan kun finde sted ved vedtagelse med den for vedtægtsændringer anførte majoritet, som skal opnås på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum. Så længe selskabet har forpligtelse over for optagne lån, kan opløsning ikke finde sted.

5. Bestyrelsen

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse består af 4 medlemmer, hvoraf mindst et skal være fastboende. Valget gælder for 2 år. Der afgår i lige år 2 medlemmer, og i ulige år 2 medlemmer. Der vælges i lige år 1 suppleant for 2 år.

Bestyrelsen, der selv konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær, varetager selskabets interesse i enhver henseende. Beslutninger træffes med almindeligt flertal.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og sekretæren fører mødeprotokol, der underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Bestyrelsen kan på foreningens regning antage lønnet hjælp til administration, vedligeholdelse og ny anlæg. Bestyrelsen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen har ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstilling af årsregnskab.

Bestyrelsen er pligtig til at anbringe foreningens kapital til bedst mulig forrentning. Dog må der ikke foretages anbringelser i risikofyldte investeringer. Køb eller salg af obligationer kan kun finde sted ved formandens og 1 bestyrelsesmedlems underskrift.

6. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden/næstformanden sammen med den øvrige bestyrelse. Alle regninger skal forinden betalingen være attesteret af formanden eller et medlem af bestyrelsen.

7. Regnskab/valg af Bilagskontrollanter

Regnskaberne revideres af 2 valgte bilagskontrollanter. Bilagskontrollanterne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Den ene vælges i lige år – den anden i ulige år.

Selskabets regnskabsår følger kalenderår og løber fra den 1. januar til den 31.december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

8. Budget og medlemsbidrag

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter og indtægter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Bestyrelsen sørger gennem kasserer for opkrævning af kontingentet.

9. Kommunikation

Årets regnskab offentliggøres umiddelbart efter generalforsamling på hjemmesiden www.vemmingbund.net og referatet offentliggøres samme sted senest 4 uger efter generalforsamlingen.

10. Ikrafttræden

Foreningens vedtægter er sidst ændret på den ordinære generalforsamling i 2004. De nu ændrede vedtægter forelægges til godkendelse på den ekstra ordinære generalforsamling i 2022.

Vedtægterne træder i kraft straks efter godkendelsen.