Spring til indhold

Sag nr. S-56-52477-CH

 

ORIENTERING TIL MEDLEMMER/BRUGERE AF VEMMINGBUND VANDFORSYNINGSSELSKAB

Som bekendt lykkedes det ikke at vælge en ny bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling den 10. september d.å., da der ikke var kandidater der var villige til at stille op til valg. Den siddende bestyrelse har ønsket at blive udskiftet, men har nu – velvilligt– tilbudt fortsat at stå til rådighed for at undgå at selskabet udsættes for økonomiske tab, og at medlemmer og brugere udsættes for problemer i deres vandforsyning – dog således, at bestyrelsen vil begrænse sit virke til det absolut nødvendige.

Det igangværende projekt med udskiftning af brønde m.v. er som oplyst på generalforsamlingen sat i bero, og vil ikke blive fortsat på grund af den opståede situation.

I stedet vil der i løbet af efteråret blive indkaldt til formentlig to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor det dels vil blive forsøgt – en sidste gang – at vælge en ny bestyrelsen, og dels at afvikle og afhænde selskabets aktiviteter og aktiver til en anden vanddistributør – f.eks. Broager Vandværk a.m.b.a.

Da der ikke forventes valgt en ny bestyrelse, indleder bestyrelsen allerede nu forhandlinger om evt. afhændelse af aktiviteter og aktiver, og herom vil der fremkomme nærmere oplysninger i forbindelse med den/de kommende ekstraordinære generalforsamlinger.

På nuværende tidspunkt er selskabet i stand til at betale sine forpligtelser for den hidtil udførte del af renoveringsarbejdet, og det forventes, at der i starten af 2023 vil blive udsendt sædvanlige opkrævninger i forbindelse med slutaflæsning af de enkelte vandmålere.

For den hidtil udførte del af renoveringsarbejdet har de fleste medlemmer betalt deres bidrag i henhold til udsendte fakturaer – dog er der 16 medlemmer der endnu ikke har betalt. Disse opfordres til at foretage betaling, da de ellers må forudse sædvanlig rykkerprocedurer, og i værste fald trussel om lukning af vandforsyningen i henhold til gældende regler.

Herudover har ca. 40 medlemmer valgt at betale også den endnu ikke forfaldne rate på

kr. 4.000,00, men da renoveringsarbejdet er standset, vil disse få refunderet nævnte kr. kr. 4.000,00 inden for den nærmeste fremtid, således at alle medlemmer er stillet ensartet i økonomisk henseende forud for en evt. overdragelse af aktiviteterne til anden vanddistributør.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt behov for arbejdsro, og det kan derfor ikke forventes at henvendelser til enkeltmedlemmer af bestyrelsen vil blive besvaret.

I stedet kan medlemmer som måtte have presserende spørgsmål vedrørende ovennævnte rette skriftlig henvendelse til undertegnede på mailadresse ch@sadvokaterne.dk, hvorefter jeg vil besvare spørgsmålene i videst muligt omfang.

Det er aftalt med selskabets bankforbindelse – Sydbank – at der nu indledes en procedure, hvorefter udbetaling af selskabets midler dels skal være godkendt af bestyrelsen, og dels skal godkendes af undertegnede i betragtning af den lidt ekstraordinære situation selskabet befinder sig i.

Nærmere orientering til medlemmer og brugere vil blive opslået på selskabets hjemmeside, medens den formelle indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger vil ske i brevform som foreskrevet i vedtægterne.

Sønderborg, den 27. september 2022

Carsten Højer

advokat